I. Personas datu apstrādes pārzinis un kontaktinformācija

1. Personas datu apstrādes pārzinis ir Biedrība “Latvijas Astrologu asociācija”, turpmāk – LAstrA, reģ. Nr. 40008050885, adrese: Bauskas iela 8-7, Rīga, LV-1004.

II. Vispārīgie noteikumi

2. Personas datu aizsardzības politikas mērķis ir sniegt datu subjektam, turpmāk – personai, informāciju par personas datu apstrādes nolūkiem un  tiesisko pamatu, par to, kādos gadījumos dati tiek izpausti, datu glabāšanas termiņiem un datu aizsardzību, kā arī informēt personu par tā tiesībām.

3. Personas datu apstrāde var attiekties gan uz bijušajiem, gan uz esošajiem LAstrA biedriem, bijušajiem, esošajiem un potenciālajiem LAstrA sertificētiem astrologiem, sadarbības partneriem, pakalpojumu sniedzējiem un personām, kuras sadarbojas un komunicē ar LAstrA.

III. Personas datu apstrādes nolūki

4. Personas datu apstrāde ir nepieciešama, lai LAstrA varētu pildīt savas funkcijas un uzdevumus, piemēram:

4.1. astrologu sertifikācijas nodrošināšana;
4.2. biedru uzņemšana, izstāšanās vai izslēgšana;
4.3. konferenču organizēšana, līgumu noslēgšana, kā arī līgumā noteikto saistību izpilde un nodrošināšana;
4.4. grāmatvedības un finanšu uzskaite.

5. Dažreiz personas datus LAstrA ir nepieciešams apstrādāt, lai aizsargātu personas intereses, nodrošinātu atbilstību tiesību aktiem, un sniegtu informāciju saskaņā ar personu tiesībām.

IV. Tiesiskais pamats personas datu apstrādei

6. LAstrA pirms personas datu apstrādes veikšanas izvērtē datu apstrādes darbības tiesiskumu. Šāds tiesisks pamats var būt:

6.1. lai izpildītu uz LAstrA attiecināmu juridisku pienākumu;
6.2. pasākumu veikšana pirms līguma ar personu noslēgšanas (piemēram, nepieciešamo datu ievākšana);
6.3. līguma ar personu noslēgšana un izpilde (datu ietveršana līgumā, pušu sarakste, līguma izpildes dokumenti);
6.4. lai aizsargātu LAstrAs leģitīmās intereses;
6.5. personas piekrišana, kas var tikt prasīta atsevišķos gadījumos.

7. Ja LAstrA būs nepieciešama personas piekrišana apstrādāt personas datus, LAstrA to lūgs personai sniegt. Ja persona vēlēsies atsaukt savu sniegto piekrišanu, to varēs atsaukt jebkurā brīdi, vēršoties LAstrA ar iesniegumu.

V. Personas datu kategorijas

8. Personas datu kategorijas, kuras LAstrA lielākoties, bet ne tikai, apstrādā, ir:

8.1. identifikācijas dati – vārds, uzvārds, personas kods;
8.2. kontaktinformācija - korespondences un deklarētā adrese, tālruņa numurs, e-pasta adrese;
8.3. finanšu dati – bankas konta numurs;
8.4. dati, kurus persona pats ir iesniedzis LAstrA, piemēram, personas fotoattēls;
8.5. kā arī citi personas dati, atkarībā no personas saistībām ar LAstrA.

VI. Personas datu apstrādes principi

9. LAstrA, apstrādājot personas datus, ievēro šādus datu apstrādes principus:

9.1. apstrādā personas datus likumīgi, godprātīgi un personai pārredzamā veidā;
9.2. apstrādā personas datus adekvāti, atbilstīgi un tikai tos, kas nepieciešami apstrādes nolūku sasniegšanai;
9.3. apstrādā personas datus tādā veidā, lai tiktu nodrošināta atbilstoša personas datu drošība, tostarp aizsardzība pret neatļautu vai nelikumīgu apstrādi un pret nejaušu nozaudēšanu, iznīcināšanu vai sabojāšanu, izmantojot atbilstošus tehniskos vai organizatoriskos pasākumus;
9.4. personas datus glabā ne ilgāk, kā nepieciešams nolūkiem, kādos attiecīgos personas datus apstrādā;
9.5. informēs personu, kāpēc ir nepieciešami personas dati, un, ko LAstrA darīs ar personas datiem;
9.6. apstrādā tikai precīzus personas datus, un, ja tas būs nepieciešams, tos atjauninās;
9.7. vāc personas datus tikai konkrētos, skaidros un leģitīmos nolūkos, un to turpmāku apstrādi neveiks ar minētajiem nolūkiem nesavietojamā veidā. Izņemot, ja tas būs nepieciešams, lai izpildītu normatīvajos aktos noteiktās funkcijas un pienākumus.

VII. Personas datu apstrādes drošība un aizsardzība

10. LAstrA apstrādā personas datus un nodrošina to aizsardzību, izmantojot mūsdienu tehnoloģiju iespējas, ņemot vērā izvērtēšanas rezultātā apzinātos privātuma riskus un LAstrA saprātīgi pieejamos organizatoriskos, finansiālos un tehniskos resursus.

11. Personas datu aizsardzības pārkāpuma gadījumā LAstrA bez nepamatotas kavēšanās un, ja iespējams, ne vēlāk kā 72 stundu laikā no brīža, kad pārkāpums kļuvis zināms, paziņo par to Datu valsts inspekcijai, izņemot gadījumus, kad ir maz ticams, ka personas datu aizsardzības pārkāpums varētu radīt risku personas tiesībām un brīvībām.

VIII. Iespējamie personas datu saņēmēji

12. LAstrA neizpauž personas datus trešajām personām, izņemot, ja attiecīgajai trešajai personai dati jānodod:

12.1. noslēgtā līguma ietvaros, lai veiktu kādu līguma izpildei nepieciešamu funkciju;
12.2. saskaņā ar personas skaidru un nepārprotamu rakstisku piekrišanu;
12.3. pēc pamatota pieprasījuma normatīvajos aktos noteiktos gadījumos, noteiktajā kārtībā un apjomā;
12.4. normatīvajos aktos noteiktos gadījumos LAstrA leģitīmo interešu aizsardzībai, piemēram, vēršoties tiesā vai citās valsts institūcijās pret personu, kura ir aizskārusi LAstrA leģitīmās intereses.

IX. Personas datu nodošana uz trešajām valstīm

13. Personas dati tiek apstrādāti Eiropas Savienībā/Eiropas Ekonomiskajā zonā (ES/EEZ). Datu nodošana ārpus ES/EEZ netiek veikta.

X. Glabāšanas periods

14. LAstrA glabā personas datus tikai tik ilgi, cik nepieciešams datu apstrādes nolūkam, ja vien ilgāka to glabāšana nav noteikta normatīvajos aktos. Personas datu glabāšanas laika perioda noteikšanai tiek izmantoti sekojoši kritēriji:

14.1. kamēr ir spēkā ar personu noslēgtais līgums;
14.2. kamēr ārējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā LAstrA vai persona var realizēt savas likumīgās intereses;
14.3. kamēr LAstrA pastāv juridisks pienākums glabāt datus;
14.4. kamēr ir spēkā personas piekrišana attiecīgai personu datu apstrādei, ja nepastāv cits likumīgs datu apstrādes pamats.

XI. Personas tiesības

15. Personai ir šādas tiesības:

15.1. tikt informētam par to, kāpēc LAstrA apstrādā un izmanto viņa personas datus;
15.2. saņemt informāciju, vai LAstrA apstrādā personas datus un, ja apstrādā, tad saņemt informāciju, kādus personas datus LAstrA par personu glabā;
15.3. labot savus personas datus, ja tie ir neprecīzi vai nepilnīgi;
15.4. lūgt dzēst viņa personas datus vai pārtraukt to apstrādi (tiesības “tikt aizmirstam”), izņemot gadījumus, ja personas dati tiek apstrādāti pamatojoties uz citu tiesisku pamatu, piemēram, līgumu vai no attiecīgiem normatīviem aktiem izrietošajiem pienākumiem;
15.5. atsevišķos gadījumos ierobežot personas datu apstrādi, piemēram, ja informācija nav precīza. Ja notiks personas datu apstrādes ierobežošana, LAstrA var saglabāt par to attiecīgu informāciju, lai nākotnē varētu nodrošināt šo tiesību ievērošanu;
15.6. uz datu pārnesamību, ja LAstrA apstrādā personas datus saskaņā ar personu piekrišanu, vai, pamatojoties uz līgumu, un, ja tie ir saglabāti strukturētā, plaši izmantotā un mašīnlasāmā formātā, personai ir tiesības lūgt personas datu nosūtīšanu tieši no viena pārziņa citam pārzinim, ja tas ir tehniski iespējams. Šīs tiesības netiek attiecinātas uz personas datiem, kas tiek apstrādāti, lai izpildītu uzdevumu, ko veic sabiedrības interesēs vai īstenojot LAstrA likumīgi piešķirtās oficiālās pilnvaras;
15.7. iebilst pret viņa personas datu izmantošanu profilēšanā, tiešās tirgvedības nolūkos vai zinātniskās vai vēstures pētniecības nolūkos vai statistikas nolūkos, izņemot, ja apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu uzdevumu, ko veic sabiedrības interesēs;
15.8. nebūt tāda lēmuma subjektam, kura pamatā ir tikai automatizēta apstrāde, tostarp profilēšana, kas attiecībā uz personu rada tiesiskās sekas vai kas līdzīgā veidā ievērojami ietekmē personu;
15.9. pretenziju gadījumā iesniegt sūdzību par personas datu apstrādi Datu valsts inspekcijai (www.dvi.gov.lv) Elijas ielā 17, Rīgā, LV- 1050.

16. Ar personas datu apstrādi saistītos jautājumos persona var vērsties pie LAstrA, nosūtot savu jautājumu pa pastu ierakstītā sūtījumā uz LAstrA juridisko adresi: Bauskas iela 8 - 7, Rīga, LV-1004.

17. Personas pieprasījumus, kas saistīti ar tā tiesību īstenošanu, LAstrA izvērtē un izpilda mēneša laikā, skaitot no pieprasījuma saņemšanas brīža, attiecīgi informējot personu par LAstrA veiktajām darbībām.

XII. Citi noteikumi

18. LAstrA ir tiesīga veikt izmaiņas un papildinājumus šajā personas datu aizsardzības politikā, publicējot personas datu aizsardzības politikas aktuālo redakciju šajā mājaslapā.

Kopīgot

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!