Ņemot vērā starptautisko labo praksi, mēs esam izstrādājuši vienotus astrologa kvalifikācijas kritērijus Latvijā. Iegūtais sertifikāts ir garants tam, ka astrologam ir praktiskajam konsultāciju darbam nepieciešamās zināšanas un prasmes. Sertifikātu var iegūt, nokārtojot zināšanu pārbaudi - eksāmenu.

 1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā sertificēta astrologa pretendents (turpmāk – pretendents) piesakās astrologa kvalifikācijas eksāmenam (turpmāk – eksāmens), eksāmena saturu, eksāmena norises un vērtēšanas kārtību.
 2. Eksāmenā pārbauda pretendenta zināšanas un prasmes atbilstoši biedrības “Latvijas Astrologu asociācija”, turpmāk – LAstrA, noteiktiem kritērijiem.
 3. Eksāmens notiek vienu reizi kalendārajā gadā jūnija pirmajā ceturtdienā. Vismaz divus mēnešus pirms eksāmena norises dienas LAstrA ievieto informāciju LAstrA mājaslapā par pieteikšanos eksāmenam, norādot eksāmena norises laiku, vietu, pieteikšanās termiņu, kā arī maksāšanas kārtību.
 4. LAstrA valde ir tiesīga izlemt par papildus eksāmenu/-iem.
 5. Lai pieteiktos eksāmenam, pretendents uz LAstrA paziņojumā norādīto elektroniskā pasta adresi nosūta pieteikumu, kurā norāda:
  5.1. vārdu, uzvārdu;
  5.2. personas kodu;
  5.3. elektroniskā pasta adresi;
  5.4. tālruņa numuru;
  5.5. maksājuma apliecinoša dokumenta kopiju.
 6. Pretendentu zināšanas eksāmenā vērtēs LAstrA valdes izveidota un apstiprināta eksāmena vērtēšanas komisija (turpmāk – Komisija).
 7. Astoņas nedēļas pirms eksāmena Komisijas priekšsēdētājs elektroniski nosūta pretendentam personas datus, kuri jāizmanto, gatavojoties eksāmenam, kā arī elektroniskā pasta adrese, uz kuru ir jāsūta sagatavotais eksāmena darbs.
 8. Eksāmenu pretendents gatavo rakstiski atbilstoši 1. pielikumā minētajām prasībām un 10 (desmit) kalendārās dienas pirms eksāmena kārtošanas nosūta uz Noteikumu 7.punktā minēto elektroniskā pasta adresi.
 9. Komisijas sastāvā ir vismaz pieci locekļi. Par Komisijas locekļiem var būt LAstrA sertificēti astrologi, kuriem ir zināšanas un praktiskā pieredze astroloģijā.
 10. Pēc nepieciešamības, piemēram, bet ne tikai, gadījumos, ja eksāmenu kārto Vēdiskās, Hamburgas vai cita virziena astrologs, LAstrA valde ir tiesīga piesaistīt citus komisijas locekļus, arī LAstrA nesertificētus astrologus, ar zināšanām nepieciešamajā jomā.
 11. Komisijas locekļi ir atbildīgi par eksāmena satura konfidencialitāti.
 12. Ja pretendents attaisnojošu iemeslu dēļ neierodas uz eksāmenu, viņam ir tiesības kārtot to nākamajā eksāmenā, atkārtoti neveicot maksu par eksāmenu.
 13. Eksāmena laikā tā norises telpā drīkst atrasties pretendents, kurš kārto eksāmenu, un Komisijas locekļi, Komisijas nozīmēts protokolētājs nepieciešamības gadījumā LAstrA nozīmētas citas personas.
 14. Sertifikācijas gaitu protokolē Komisijas nozīmēts protokolētājs. Sertifikācijas protokolu paraksta Komisijas priekšsēdētājs un protokolētājs. Protokolā norāda:
  14.1. eksāmena norises datumu un vietu;
  14.2. attiecīgajā eksāmenā klātesošos Komisija locekļus;
  14.3. eksāmena sākuma laiku;
  14.4. citus ar eksāmena norisi saistītos notikumus, ja nepieciešams;
  14.5. pretendentu un vērtējumu.
 15. Eksāmens notiek mutiski, eksāmena ilgums karam pretendentam ir 40 (četrdesmit) minūtes.
 16. Katrs komisijas loceklis novērtē pretendenta atbildes atbilstoši 1. pielikumā minētajām prasībām, veicot vērtējumu par katru punktu (pozīciju) atsevišķi. Uz visiem eksāmena punktiem (pozīcijām), katras atbildes vērtējumu ieraksta eksāmena vērtējuma lapā (2. pielikums) un, ja nepieciešams, pievieno īsu vērtējuma pamatojumu.
 17. Katrs punkts (pozīcija) tiek vērtēts - ieskaitīts/neieskaitīts. Ja kādu eksāmena punktu (pozīciju), visi komisijas locekļi ir novērtējuši - neieskaitīts, tad eksāmens nav nokārtots.
 18. Komisija vērtējumu norāda protokolā. Protokolam pievieno katra komisijas locekļa aizpildīto komisijas locekļa vērtējuma lapu.
 19. Komisijas priekšsēdētājs pēc eksāmena norises tajā pašā dienā paziņo pretendentam eksāmena rezultātus.
 20. Ja pretendents nav nokārtojis eksāmenu, viņš ir tiesīgs atkārtoti pieteikties eksāmena kārtošanai.
 21. Pretendentam, kas nokārtojis eksāmenu, ir pienākums vienu kalendāro gadu būt par LAstrA biedru. Pretendentam ir tiesības pēc viena kalendārā gada, skaitot no eksāmena nokārtošanas dienas, iesniegt iesniegumu par izstāšanos no LAstrA.

1. Natālās kartes analīze.
Pretendents karti analizē un interpretē pēc svarīguma, kas raksturīgs konkrētai kartei, vēlamais (ieteicamais), kas kartē ir jāizskata:

 • Analizēt: polaritātes (vīrišķais, sievišķais) līdzsvaru, elementu (stihiju) līdzsvaru, modālo (krusti) līdzsvaru.
 • Atzīmēt un raksturot planētas, kuras ir savienojumā ar kartes stūriem (ASC, DES, MC, IC).
 • Raksturot retrogrādās planētas.
 • Raksturot neaspektētās planētas, ja tādas ir. Raksturot planētu spēku/vājumu.
 • Atzīmēt savstarpējās recepsijas, ja tādas ir.
 • Runāt par planētu izvietojumu kartē.
 • Atzīmēt aspektu konfigurācijas un tās raksturot.
 • Mēness fāzes raksturojums.
 • Atzīmēt ciešos aspektus (aspektus ar vismazākajiem orbisiem).
 • Analizēt svarīgākos māju pārvaldniekus.
 • ASC, ASC pārvaldnieks - zīmē, mājā, aspektos ar citām planētām/ stūriem.
 • Saule – zīmē, mājā, aspektos ar citām planētām/stūriem, pārvaldījums.
 • Mēness – zīmē, mājā, aspektos ar citām planētām/ stūriem, pārvaldījums.
 • Aspektu konfigurācijas skatīt kā figūras tikai starp planētām (neskaitot kartes stūrus, Mēness mezglus, u.c.), izņemot gadījumus, kad planēta ir savienojumā ar kādu no kartes stūriem vai kādu no mezgliem.
 • Mezglu analīze, aptumsumi (ja ir).

Pretendents iesniedzot darbu norāda orbisus, ko izmantoja.
Pretendentam jāizmanto mažora aspekti, nepieciešamības gadījumā arī minora aspekti.
Natālās kartes 2-3 tēmu, pēc izvēles, detalizētāka analīze.
Piemēram – profesija, partnerattiecības, finanses, hobijs, personīgā pilnveide, izmantojot visas 10 (desmit) planētas un mezglus.
Pieraksts tiek veidots šādi:
Piemērs:


Astroloģiskie
indikatori

Apraksts – teksts

Pēdējais Mēness fāzes ceturksnis; SU 12.mājā; NE 8.mājā

Daudzās situācijās savā dzīvē izjutīsi un piedzīvosi nobeiguma sajūtu. Nobeigums, kas ir arī kā jauns sākums. Iespējams, ka iekšēji jūti, ka ir cilvēki, kuri jāsatiek un lietas, kas jādara tikai uz īsu laika sprīdi, it kā nobeigums, lai tikai pateiktu vēl dažus šķiršanās vārdus. Instinktīvā līmenī tu dzīvo tam, kas nāks, tu jūti, ka jauns sākums ir tepat ap stūri. Bet līdz tam brīdim tu paļaujies uz sapņiem un intuīciju.

2. Prognozes (tranzīts, progresijas, direkcijas, solārs, lunārs u.c.).
Prognozēs obligāti jāizmanto tranzīts, un vismaz divas prognožu tehnikas pēc izvēles.
Prognozes veido vienu gadu uz priekšu.
Izmanto to pašu pieraksta formu:
Piemērs:


Prognožu aspektu astroloģiskie indikatori

Apraksts – teksts

SA otrais cikls

 

 

p./d. SU OPP NE

SA pirmais cikls

 

SA atgriešanās  Jan 2020 – Oct 2021

Šo periodu iezīmē izteikta realitātes sajūta. Pilnīgi noteikti tavs briedums un izpratne, ko esi attīstījusi gadu gaitā, atver iespēju dziļām pārmaiņām. Dzīves balvas nāk smaga darba un reālā pasaulē veiktu konkrētu darbību rezultātā.  Šis laiks prasa no tevis rast skaidrību  savās prioritātēs  un atbrīvošanos no visa liekā.  Lai to paveiktu jāsakārto veci, nepabeigti rēķini un jāatbrīvojas no ilūzijām, kas varētu atkal aktualizēties. Tāpat arī nebūtu slikti paskatīties 29 – 30 gadus senā pagātnē. Kādi svarīgi uzdevumi saistīja tavu uzmanību tajā laikā? Ja spēj tos nosaukt, tad arī šajā brīdi būs vieglāk strādāt ar savām prioritātēm ar jaunu, daudz viedāku izpratni. Veltī sev laiku, nesteidzoties pārskati savu situāciju, un jau nākamā gadā tavā dzīvē sāksies jauns cikls ar labāku izpratni par sevi un jaunu jēgu savā dzīvē.

3. Sinastrija.
Sinastrijā jāanalizē partnerattiecību saderība.
Izmantojamie saīsinājumi:


Planētas

Zīmes

Aspekti

Prognožu tehnikas

SU – Saule
MO – Mēness
ME – Merkurs
VE – Venēra
MA – Marss
JU – Jupiters
SA – Saturns
UR – Urāns
NE – Neptuns
PL – Plutons
CH – Hirons

AU – Auns
VR – Vērsis
DV – Dvīņi
VZ – Vēzis
LA – Lauva
JN – Jaunava
SV – Svari
SK – Skorpions
ST – Strēlnieks
MZ – Mežāzis
UV – Ūdensvīrs
ZV - Zivis

SAV – savienojums
PSK – pussekstils
PKV – puskvadrāts
SKT – sekstils
KVA – kvadratūra
TRI – trigons
POK – pusotrkvadrāts
KVI – kvinkonss
OPP – opozīcija

t.  – tranzīts
p. – progresija
d. – direkcija
n. – natālā
St. – statisks
R – retrogrāds
Piemēram: t.UR  vai  p.MO; ME R

 

Natālās kartes, prognozes un sinastriju analīze rakstiskā formā latviešu valodā jāiesniedz 10  (desmit) dienas pirms sertifikācijas dienas, nosūtot uz Noteikumu 7.punktā minēto elektroniskā pasta adresi.
Darba vēlamais apjoms līdz 3000 vārdu (bez atstarpēm). Ja darbs tiks iesniegts pārsniedzot apjomu, Komisijai ir tiesības lūgt darbu pārstrādāt un iesniegt atkārtoti.
Ja tiks sertificēts Vēdiskais, Hamburgas u.c. jomas astrologs, tad LAstrA komisijā piesaistīs nepieciešamos nozaru astrologus, taču klasiskās astroloģijas zināšanas pamati arī tiks pārbaudīti un vērtēti.

Astrologa sertifikācijas
_________________________________ darba novērtējuma lapa
(pretendenta vārds, uzvārds)

 

Darba daļa

Vērtējums
ieskaitīts/neieskaitīts

Komentārs, ja nepieciešams

1.

Natālās kartes analīze

 

 

 

2.

2 – 3 natālo tēmu analīze

 

 

 

3.

3.1.

Prognozes

Tranzīti

 

 

 

3.2.

Pretendenta izvēlētā prognožu
metode

 

 

 

3.3.

Pretendenta izvēlētā prognožu
metode

 

 

 

4.

Sinastrija

 

 

 

5.

Pretendenta uzklausīšana

 

 

 

6.

Citi jautājumi, ja nepieciešams

 

 

 

 

Gala vērtējums
(ieskaitīts/neieskaitīts)

 

 

Sertifikācijas darbu vērtēja komisijas loceklis       __________________________________
(vārds, uzvārds)

Rīga, ___.___.202__.    _________  
 (vieta, datums)              (paraksts)             

Lejupielādēt pielikumu .doc formātā

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!