Latvijas Astrologu asociācija (LAstrA)

Mēs - Latvijas Astrologu asociācija (LAstrA) esam radoša organizācija, kas apvieno profesionālus astrologus, astroloģijas skolas un astroloģijas interesentus. Savu darbību sākām 2000. gadā 4. maijā, lai veicinātu Latvijas iedzīvotāju interesi par astroloģiju, sekmētu astrologu vienotību un profesionālo izaugsmi, kā arī koordinētu astrologu aktivitātes.

Mūsu primārais mērķis ir veicināt sabiedrības izpratni par astroloģiju un atbalstīt profesionālu astrologu darbību atbilstoši Ētikas kodeksam. Mēs esam izstrādājuši kritērijus astrologu kvalifikācijas novērtēšanai, noteikuši vienotu apmācību pamatprogrammu astroloģijas skolām, organizējam pasākumus astrologu zināšanu līmeņa paaugstināšanai un dialogam ar sabiedrību.

Dokumenti

1.nodaļa. Biedrības nosaukums  
1.1.    Biedrības    nosaukums    ir    Latvijas    Astrologu asociācija, nosaukuma saīsinājums – “LAstrA” (turpmāk tekstā - Biedrība).

2.nodaļa. Biedrības mērķi
2.1. Biedrības mērķi:
    2.1.1. apzināt un veicināt astrologu darbību Latvijā;
    2.1.2. saliedēt astroloģijas struktūrvienības un astrologus Biedrības sastāvā, koordinēt viņu darbību konkrētu uzdevumu sasniegšanā;
    2.1.3. veicināt Latvijas iedzīvotāju interesi par astroloģiju, informēt par jaunatklājumiem astroloģijā un izskaidrot tos;
    2.1.4.  informēt Biedrības  biedrus  par  jaunākajiem sasniegumiem astroloģijā un astroloģijas literatūru;
    2.1.5. veikt ieguldījumu astroloģijas zinātniskās darbības attīstībā, izstrādāt vienotu terminoloģiju;
    2.1.6.  organizēt  profesionālu  sadarbību  ar  citām  organizācijām, veicināt starptautiskus un informatīvus sakarus, pārstāvēt Latvijas Astrologu asociāciju starptautiskās astroloģijas institūcijās;
    2.1.7.  sekmēt  Latvijas  astrologu  līdzdalību  starptautiskos sadarbības un pētniecības projektos;
    2.1.8.  sekmēt  astrologu  piedalīšanos  dažādās  izglītības programmās;
    2.1.9. kontrolēt astrologu kvalifikāciju un paaugstināt viņu zināšanu līmeni  (organizēt  kursus,  lekcijas,  seminārus,  konferences, pieredzes apmaiņas, konsultācijas, diskusiju klubu), kā arī organizēt astrologu kvalifikācijas novērtēšanas komisijas darbu;
    2.1.10. brīvi izplatīt informāciju par savu darbību, izveidot preses izdevumus un citus masu informācijas līdzekļus;
    2.1.11. gatavot informatīvus materiālus masu medijiem.

3.nodaļa. Biedrības darbības termiņš
3.1. Biedrība ir nodibināta uz nenoteiktu laiku.

4.nodaļa. Biedru iestāšanās Biedrībā, izstāšanās un izslēgšana
4.1. Biedrībā var iestāties jebkura rīcībspējīga fiziska vai juridiska persona vai tiesībspējīga personālsabiedrība, iesniedzot noteiktas formas  rakstisku  pieteikumu.  Pieteikumu  formu  un  tam  klāt pievienojuma dokumenta sarakstu nosaka Biedrības valde.
4.2. Lēmumu par biedru uzņemšanu Biedrībā pieņem valde. Valdei pieteicēja iesniegums ir jāizskata tuvākās sēdes laikā taču ne ilgāk kā divu nedēļu laikā no visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas brīža.  Uz  valdes  sēdi,  kurā  izskata  pieteicēja  iesniegumu,  ir jāuzaicina  pats  pieteicējs  un  jādod  viņam  vārds  sava  viedokļa paušanai.  Pieteicēja  neierašanās  nav  šķērslis  valdes  lēmumu pieņemšanai.  Valdes  motivēts  lēmums  rakstveidā  jāpaziņo pieteicējam nedēļas laikā no tā pieņemšanas brīža.
4.3. Valdes noraidošo lēmumu pieteicējs rakstveidā var pārsūdzēt biedru  kopsapulcei.  Ja  arī  biedru  kopsapulce  noraida  pieteicēja iesniegumu un pieteicējs nav uzņemts par Biedrības biedru, viņš var iesniegt atkārtotu pieteikumu ne ātrāk kā pēc gada.
4.4.  Biedrs  var  jebkurā  laikā  izstāties  no  Biedrības,  rakstveidā iesniedzot paziņojumu par to valdei.
4.5. Biedru var izslēgt no Biedrības ar valdes lēmumu, ja:
    4.5.1. biedrs vairāk kā 2 gadus nav samaksājis biedru naudu;
    4.5.2. biedrs nepilda kopsapulces un valdes lēmumus;
    4.5.3. biedrs nepilda savus pienākumu un uzņemtās saistības;
    4.5.4.  biedrs  veic  citu  darbību,  kas  ir pretrunā ar  šajos  statūtos noteikto.
4.6.  Jautājumu  par  Biedrības  biedra  izslēgšanu  valde  izskata tuvākās sēdes laikā, uzaicinot izslēdzamo biedru un dodot viņam vārdu sava viedokļa paušanai. Izslēdzamā biedra neierašanās nav šķērslis valdes lēmuma pieņemšanai. Valdei lēmumus par biedru izslēgšanu  no  Biedrības  un  šā  lēmuma  motivāciju  jāpaziņo rakstveidā  izslēdzamajām  biedram  piecu  dienu  laikā  no pieņemšanas brīža.
4.7. Biedrībā var būt Goda biedri, par Biedrības Goda biedru var kļūt Biedrības biedrs, kurš devis būtisku ieguldījumu Biedrības darbībā vai astroloģijas attīstībā Latvijā:
    4.7.1.     priekšlikumu  par  Goda  biedra  pretendentu izvirza Biedrības biedri vai valde. Biedru sapulce vai valde lemj par Goda biedra  statusa  piešķiršanu.  Valde  rakstveidā  informē  izvirzīto pretendentu  un  lūdz  viņa  piekrišanu  kļūt  par  Goda  biedru.  Ja izvirzītais pretendents piekrīt, tad valde apstiprina uzņemšanu par Goda biedru un informē pārējos Biedrības biedrus.
    4.7.2.     ja  Goda  biedrs  veic  darbību,  kas  ir  pretrunā  ar  šajos statūtos noteikto, valde ir tiesīga viņu izslēgt no Biedrības.

5.nodaļa. Biedru tiesības un pienākumi
5.1. Biedrības biedriem ir šādas tiesības:
    5.1.1. piedalīties Biedrības pārvaldē;
    5.1.2. saņemt informāciju par Biedrības darbību, tai skaitā iepazīties ar visu Biedrības protokoliem, lēmumiem un rīkojumiem;
    5.1.3.  piedalīties  Biedrības  organizētājos  pasākumos,  iesniegt priekšlikumus par Biedrības darbību un tās uzlabošanu, aizstāvēt savu viedokli.
5.2. Biedrības biedru pienākumi:
    5.2.1. ievērot Biedrības statūtus un pildīt biedru sapulces un valdes lēmumus;
    5.2.2. regulāri maksāt biedra naudu;
    5.2.3.  ar  savu  aktīvu  līdzdarbību  atbalstīt  Biedrības  mērķa  un uzdevuma realizēšanu.
5.3.  Goda  biedri  izmanto visas  biedru  tiesības  un  pilda  visus biedra pienākumus, atskaitot sekojošo: Goda biedri ir atbrīvoti no biedru naudas samaksas.
5.4. Saistības biedram var noteikt ar biedru sapulces vai valdes lēmumu.  Nosakot  biedram saistības,  kas  atšķiras  no  citu biedru saistībām, ir nepieciešama šī biedra piekrišana.

6.nodaļa. Biedrības struktūrvienības
6.1.  Ar  biedru  sapulces  lēmumu  var  tikt  izveidotas  Biedrības teritoriālās un citas struktūrvienības.
6.2.  Struktūrvienības  darbību,  tiesības  un  pienākumus,  regulē struktūrvienības nolikums, ko apstiprina Biedrības biedru sapulce.

7.nodaļa. Biedru sapulces sasaukšana un lēmumu pieņemšana
7.1. Biedru sapulce ir augstākā Biedrības lēmējinstitūcija.
7.2. Biedru sapulcē ir tiesīgi piedalīties visi Biedrības biedri. Biedri var  piedalīties  biedru  sapulcē  personīgi  vai pilnvarojot  pārstāvi. Biedriem ir tiesības piedalīties sapulcē arī attālināti, ja ar tehniskiem līdzekļiem  ir  nodrošināta  biedra  klātbūtne  ar  iespēju  piedalīties lēmumu pieņemšanā.
7.3. Kārtējā biedru sapulce tiek sasaukta vienu reizi gadā – ne vēlāk kā līdz 31. martam.
7.4. Ārkārtas biedru sapulce var tikt sasaukta pēc valdes iniciatīvas, vai, ja  to  rakstveidā  pieprasa  ne  mazāk  kā  viena  desmitā  daļa Biedrības biedru, norādot sasaukšanas iemeslu.
7.5. Biedru sapulce tiek sasaukta, ne vēlāk kā divas nedēļas pirms sapulces, uzaicinot telefoniski vai nosūtot katram biedram rakstisku uzaicinājumu.
7.6. Biedru sapulce ir lemttiesīga, ja tajā piedalās vairāk kā puse no biedriem.
7.7. Ja biedru sapulce nav lemttiesīga kvoruma trūkuma dēļ, piecu nedēļu laikā tiek sasaukta atkārtota biedru sapulce, kas ir tiesīga pieņemt  lēmumus  neatkarīgi  no  klātesošo  biedru  skaita,  ar nosacījumu, ka tajā piedalās vismaz divi biedri.
7.8. Biedru sapulces lēmums ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk kā puse no klātesošajiem biedriem. Lēmums par statūtu grozījumiem, Biedrības darbības izbeigšanu un turpināšanu ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk kā divas trešdaļas no klātesošiem biedriem.
 
8.nodaļa. Izpildinstitūcija
8.1. Biedrības izpildinstitūcija ir valde, kas sastāv no sešiem valdes locekļiem. Valdi  ievēl  biedru  sapulce  no  biedru  vidus  uz  četriem gadiem. Valdes locekļus var ievēlēt atkārtoti.
8.2. Valdes locekļi no sava vidus ievēl valdes priekšsēdētāju, kurš organizē valdes darbu.
8.3. Ja valdes sapulces balsojums ir neizšķirts (3 par, 3 pret), tad izšķirošais balsojums ir valdes priekšsēdētājām.
8.4.  Valde  ir  tiesīga  izlemt  visus  jautājumu,  kas  nav ekskluzīvās biedru sapulces kompetencē.
8.5. Pārstāvēt Biedrību ir tiesīgi vismaz divi valdes locekļi kopā.
8.6. Valdes loceklis pilda savus pienākumus bez atlīdzības.

9.nodaļa. Revidents
9.1. Biedrības finansiālās un saimnieciskās darbības kontroli veic revidents, kuru ievēl biedru sapulcē uz trīs gadiem.
9.2. Biedrības revidents nevar būt Biedrības valdes loceklis.
9.3. Revidents:
    9.3.1. veic Biedrības mantas un finanšu līdzekļu revīziju;
    9.3.2. dod atzinumu par Biedrības budžetu un gada pārskatu;
    9.3.3. izvērtē Biedrības grāmatvedības un lietvedības darbu;
    9.3.4. sniedz ieteikumus par Biedrības finanšu un saimnieciskās darbības uzlabošanu;
9.4. Revidents veic revīziju biedru sapulces noteiktajos termiņos, taču ne retāk kā reizi gadā.
9.5. Biedru sapulce apstiprina Biedrības gada pārskatu tikai pēc revidenta atzinuma saņemšanas.

10.nodaļa. Biedru nauda
10.1.  Biedrības  biedru  naudas  apjomu  nosaka  biedru sapulce. Biedrības biedri biedru naudu maksā vienu reizi gadā.
10.2. Valdei    ir    tiesības lemt    par    biedra naudas samazinājumu biedriem,  kuri  deva  lielu ieguldījumu  Biedrības darbībā.
10.3. Citus biedra naudas samazinājumus izskata un lemj valde, pamatojoties uz biedra iesniegumu.

11. nodaļa. Biedrības simbols un devīze
11.1. Biedrības simbols ir logo – pusaplis tumši zilā krāsā ar baltu kontūru. Tā apakšējā daļā ar melniem burtiem Biedrības saīsinātais nosaukums LAstrA. Pusapļa vidū balts balodis, kas tiecas pa labi augšup. Balodim labajā pusē balts planētas Urāns simbols, kreisajā trīs baltas dažāda lieluma četrstaru zvaigznes.
11.2. Biedrības  devīze  ir:  “Gens  una  sumus”,  devīzes  tulkojums latviešu valodā: “Mēs visi esam viena saime”.

Valdes priekšsēdētāja: Līga Šīrona
Valdes locekle: Kristīne Brauna-Tursa
Statūtu  grozījumi  apstiprināti  biedru  sapulcē  Rīgā,  2018.gada 18.septembrī.

Latvijas astrologu ētikas kodekss Astrologu profesionālās ētikas kodeksa pamatā ir atziņa, ka astrologs ir profesija, ar kuru nodarbojas personas, kurām ir
- speciālas zināšanas astroloģijā;
- kas nodarbojas ar astrologa praksi.
Astrologu profesionālās ētikas kodeksa noteikumi attiecas uz visiem Latvijā praktizējošiem astrologiem. Tas nosaka ētikas pamatprincipus, kuri jāievēro visiem astrologiem, kuri ir iesaistīti Latvijas un starptautiskā astrologu praksē. Ētikas kodekss ietver visiem astrologu profesijas pārstāvjiem ieteicamos rīcības standartus viņu ikdienas darbā ar klientiem, kolēģiem, darba devējiem un arī ar sabiedrību kopumā. Kodeksu izmanto ētiska rakstura problēmu apspriešanai un konkrētu risinājumu meklējumos Latvijas astrologu sabiedrībā. Astrologa pienākums ir ievērot profesionālās ētikas normas un LR likumus. Astrologa profesionālās ētikas kodeksa pamatuzdevums ir sekmēt astrologa profesijas nozīmīgumu un kvalitāti.

1. Astrologu ētikas pamatprincipi
1.1. Neatkarība. Astrologam jābūt pilnīgi neatkarīgam un brīvam no jebkādas ietekmes, jo sevišķi no tādas, kas var rasties dēļ viņa personiskajām interesēm vai kāda spiediena rezultātā.
1.2. Uzticība un personiskais godīgums. Astrologa personiskā cieņa un godīgums ir obligāts profesijas nosacījums attiecībām ar klientu, kas balstās uz uzticēšanos.
1.3. Konfidencialitāte. Astrologs nedrīkst trešajām personām izpaust to, kas kļuvis zināms, sniedzot astroloģiskus pakalpojumus.

2. Attiecības ar klientu
2.1. Strādājot ar klientu, astrologam aizliegts ar savu darbību apzināti kaitēt klienta interesēm. Astrologs izdara savus spriedumus un secinājumus par indivīda raksturu, profesionālajām iespējām u.t.t. tikai pēc horoskopa, kas sastādīts, pamatojoties uz astroloģijā atzītām metodēm. Astrologam jāinformē klients, ja konsultācijas laikā tiek izmantotas kādas citas konsultēšanas metodes. Astrologs respektē katras personas tiesības uz pašrealizāciju tādā mērā, kādā tā netraucē citu personu tiesību realizāciju.
2.2. Astrologs neuzspiež klientam savu viedokli. Astrologa konsultācijas pamatuzdevums ir palīdzēt personai izprast savu vietu dzīvē, izdarīt darbības virziena izvēli un uzņemties atbildību par savu personisko rīcību.
2.3. Astrologs jebkurā brīdī var atteikties no darba ar klientu, ja viņš šādu darbu nav
uzsācis vai, vienojoties ar klientu, darba gaitā.
2.4. Astrologs neuzņemas atbildību par personas rīcību pēc konsultācijas.

3. Uzdevuma pieņemšana
3.1. Astrologs nevar uzņemties veikt darbu, ja viņš attiecībā uz konkrētā klienta jautājumu nav kompetents un nevar precīzi veikt savu profesionālo pienākumu.
3.2. Astrologs nedrīkst atļaut savu profesionālo praksi vai vārdu izmantot citām personām.

4. Personiskā reklāma
4.1. Astrologs nedrīkst sevi reklamēt vai piedāvāt savu palīdzību, ja tas neatbilst viņu iespēju un zināšanu līmenim.
4.2. Astrologa reklāmas saturs nedrīkst paust pārākumu pār citiem kolēģiem.
4.3. Bez astrologa piekrišanas nevienam nav tiesības viņa vārdu iekļaut reklāmā vai jebkuros citos paziņojumos.

5. Astrologu savstarpējās attiecības
5.1. Starp astrologiem pastāv uzticības un sadarbības attiecības. Astrologam jāizturas pret savas profesijas kolēģiem ar cieņu, pieklājību un godīgumu. Astrologam, sarunās ar citu kolēģu klientiem vai citām personām, jāatturas no savu kolēģu darbības negatīva vai noniecinoša vērtējuma. Astrologs atzīst kolēģu un citu speciālistu viedokļu un prakses atšķirības, bet kritiku izsaka konstruktīvi.
5.2. Astrologs dalās ar kolēģiem pieredzē un zināšanās, veicinot profesionālo attīstību. Astrologs atturas no rīcības, kas varētu nelabvēlīgi ietekmēt astrologa profesijas prestižu.
5.3. Astrologs izrāda lojalitāti profesionālajai organizācijai un tās darbības principiem.

6. Ētikas kodeksa pārkāpšana
6.1. Ētikas kodeksa pārkāpumu izskata Ētikas komisija.

Apstiprināts ar LAstrAs pilnsapulces lēmumu 17.01.2004 un Latvijas Astrologu
Kongresa lēmumu 22.05.2004.

I. Personas datu apstrādes pārzinis un kontaktinformācija
1.  Personas  datu  apstrādes  pārzinis  ir  Biedrība  “Latvijas  Astrologu asociācija”, turpmāk – LAstrA, reģ. Nr. 40008050885, adrese: Bauskas iela 8-7, Rīga, LV-1004.

II. Vispārīgie noteikumi
2. Personas datu aizsardzības politikas mērķis ir sniegt datu subjektam, turpmāk – personai, informāciju par personas datu apstrādes nolūkiem un tiesisko pamatu, par to, kādos gadījumos dati tiek izpausti, datu glabāšanas termiņiem un datu aizsardzību, kā arī informēt personu par tā tiesībām.
3. Personas datu apstrāde var attiekties gan uz bijušajiem, gan uz esošajiem LAstrA  biedriem,  bijušajiem,  esošajiem  un  potenciālajiem  LAstrA sertificētiem astrologiem, sadarbības partneriem, pakalpojumu sniedzējiem un personām, kuras sadarbojas un komunicē ar LAstrA.

III. Personas datu apstrādes nolūki
4. Personas datu apstrāde ir nepieciešama, lai LAstrA varētu pildīt savas funkcijas un uzdevumus, piemēram:
4.1. astrologu sertifikācijas nodrošināšana;
4.2. biedru uzņemšana, izstāšanās vai izslēgšana;
4.3. konferenču organizēšana, līgumu noslēgšana, kā arī līgumā noteikto saistību izpilde un nodrošināšana;
4.4. grāmatvedības un finanšu uzskaite.
5. Dažreiz personas datus LAstrA ir nepieciešams apstrādāt, lai aizsargātu personas  intereses,  nodrošinātu  atbilstību  tiesību  aktiem,  un  sniegtu informāciju saskaņā ar personu tiesībām.

IV. Tiesiskais pamats personas datu apstrādei
6. LAstrA pirms personas datu apstrādes veikšanas izvērtē datu apstrādes darbības tiesiskumu. Šāds tiesisks pamats var būt:
6.1. lai izpildītu uz LAstrA attiecināmu juridisku pienākumu;6.2. pasākumu veikšana pirms līguma ar personu noslēgšanas (piemēram, nepieciešamo datu ievākšana);
6.3. līguma ar personu noslēgšana un izpilde (datu ietveršana līgumā, pušu sarakste, līguma izpildes dokumenti);
6.4. lai aizsargātu LAstrAs leģitīmās intereses;
6.5. personas piekrišana, kas var tikt prasīta atsevišķos gadījumos.
7. Ja LAstrA  būs nepieciešama  personas piekrišana apstrādāt personas datus, LAstrA to lūgs personai sniegt. Ja persona vēlēsies atsaukt savu sniegto  piekrišanu,  to  varēs  atsaukt  jebkurā brīdi,  vēršoties  LAstrA  ar iesniegumu.

V. Personas datu kategorijas
8.  Personas  datu  kategorijas,  kuras  LAstrA  lielākoties,  bet  ne  tikai, apstrādā, ir:
8.1. identifikācijas dati – vārds, uzvārds, personas kods;
8.2.  kontaktinformācija  -  korespondences  un  deklarētā  adrese,  tālruņa numurs, e-pasta adrese;
8.3. finanšu dati – bankas konta numurs;  
8.4. dati, kurus persona pats ir iesniedzis LAstrA, piemēram, personas fotoattēls;
8.5. kā arī citi personas dati, atkarībā no personas saistībām ar LAstrA.

VI. Personas datu apstrādes principi
9.  LAstrA,  apstrādājot  personas  datus,  ievēro  šādus  datu  apstrādes principus:
9.1. apstrādā personas datus likumīgi, godprātīgi un personai pārredzamā veidā;
9.2.  apstrādā  personas  datus  adekvāti,  atbilstīgi  un  tikai  tos,  kas nepieciešami apstrādes nolūku sasniegšanai;
9.3. apstrādā personas datus tādā veidā, lai tiktu nodrošināta atbilstoša personas datu drošība, tostarp aizsardzība pret neatļautu vai nelikumīgu apstrādi  un  pret  nejaušu  nozaudēšanu,  iznīcināšanu  vai  sabojāšanu, izmantojot atbilstošus tehniskos vai organizatoriskos pasākumus;
9.4.  personas  datus  glabā  ne  ilgāk,  kā  nepieciešams  nolūkiem,  kādos attiecīgos personas datus apstrādā;
9.5. informēs personu, kāpēc ir nepieciešami personas dati, un, ko LAstrA darīs ar personas datiem;
9.6. apstrādā tikai precīzus personas datus, un, ja tas būs nepieciešams, tos atjauninās;
9.7. vāc personas datus tikai konkrētos, skaidros un leģitīmos nolūkos, un to turpmāku apstrādi neveiks ar minētajiem nolūkiem nesavietojamā veidā. Izņemot, ja tas būs nepieciešams, lai izpildītu normatīvajos aktos noteiktās funkcijas un pienākumus.

VII. Personas datu apstrādes drošība un aizsardzība
10. LAstrA apstrādā personas datus un nodrošina to aizsardzību, izmantojot mūsdienu tehnoloģiju iespējas, ņemot vērā izvērtēšanas rezultātā apzinātos privātuma  riskus  un  LAstrA  saprātīgi  pieejamos  organizatoriskos, finansiālos un tehniskos resursus.
11.  Personas  datu  aizsardzības  pārkāpuma  gadījumā  LAstrA  bez nepamatotas kavēšanās un, ja iespējams, ne vēlāk kā 72 stundu laikā no brīža, kad pārkāpums kļuvis zināms, paziņo par to Datu valsts inspekcijai, izņemot  gadījumus,  kad  ir  maz  ticams,  ka  personas  datu  aizsardzības pārkāpums varētu radīt risku personas tiesībām un brīvībām.

VIII. Iespējamie personas datu saņēmēji
12.  LAstrA  neizpauž  personas  datus  trešajām  personām,  izņemot,  ja attiecīgajai trešajai personai dati jānodod:
12.1.  noslēgtā  līguma  ietvaros,  lai  veiktu  kādu  līguma  izpildei nepieciešamu funkciju;
12.2. saskaņā ar personas skaidru un nepārprotamu rakstisku piekrišanu;
12.3. pēc pamatota pieprasījuma normatīvajos aktos noteiktos gadījumos, noteiktajā kārtībā un apjomā;
12.4. normatīvajos aktos noteiktos gadījumos LAstrA leģitīmo interešu aizsardzībai,  piemēram,  vēršoties  tiesā  vai  citās  valsts  institūcijās  pret personu, kura ir aizskārusi LAstrA leģitīmās intereses.

IX. Personas datu nodošana uz trešajām valstīm
13. Personas dati tiek apstrādāti Eiropas Savienībā/Eiropas Ekonomiskajā zonā (ES/EEZ). Datu nodošana ārpus ES/EEZ netiek veikta.

X. Glabāšanas periods
14.  LAstrA  glabā  personas  datus  tikai  tik  ilgi,  cik  nepieciešams  datu apstrādes nolūkam, ja vien ilgāka to glabāšana nav noteikta normatīvajos aktos. Personas datu glabāšanas laika perioda noteikšanai tiek izmantoti sekojoši kritēriji:
14.1. kamēr ir spēkā ar personu noslēgtais līgums;
14.2.  kamēr  ārējos  normatīvajos  aktos  noteiktajā  kārtībā  LAstrA  vai persona var realizēt savas likumīgās intereses;14.3. kamēr LAstrA pastāv juridisks pienākums glabāt datus;14.4. kamēr ir spēkā personas piekrišana attiecīgai personu datu apstrādei, ja nepastāv cits likumīgs datu apstrādes pamats.

XI. Personas tiesības
15. Personai ir šādas tiesības:
15.1.  tikt  informētam  par  to,  kāpēc  LAstrA  apstrādā  un  izmanto  viņa personas datus;
15.2.  saņemt  informāciju,  vai  LAstrA  apstrādā  personas  datus  un,  ja apstrādā, tad saņemt informāciju, kādus personas datus LAstrA par personu glabā;
15.3. labot savus personas datus, ja tie ir neprecīzi vai nepilnīgi;
15.4. lūgt dzēst viņa personas datus vai pārtraukt to apstrādi (tiesības “tikt aizmirstam”),  izņemot  gadījumus,  ja  personas  dati  tiek  apstrādāti pamatojoties uz citu tiesisku pamatu, piemēram, līgumu vai no attiecīgiem normatīviem aktiem izrietošajiem pienākumiem;
15.5. atsevišķos gadījumos ierobežot personas datu apstrādi, piemēram, ja informācija nav precīza. Ja notiks personas datu apstrādes ierobežošana, LAstrA  var  saglabāt  par  to  attiecīgu  informāciju,  lai  nākotnē  varētu nodrošināt šo tiesību ievērošanu;
15.6. uz datu pārnesamību, ja LAstrA apstrādā personas datus saskaņā ar personu piekrišanu, vai, pamatojoties uz līgumu, un, ja tie ir saglabāti strukturētā, plaši izmantotā un mašīnlasāmā formātā, personai ir tiesības lūgt personas datu nosūtīšanu tieši no viena pārziņa citam pārzinim, ja tas ir tehniski iespējams. Šīs tiesības netiek attiecinātas uz personas datiem, kas tiek apstrādāti, lai izpildītu uzdevumu, ko veic sabiedrības interesēs vai īstenojot LAstrA likumīgi piešķirtās oficiālās pilnvaras;
15.7.  iebilst  pret  viņa  personas  datu  izmantošanu  profilēšanā,  tiešās tirgvedības nolūkos vai zinātniskās vai vēstures pētniecības nolūkos vai statistikas  nolūkos,  izņemot,  ja  apstrāde  ir  vajadzīga,  lai  izpildītu uzdevumu, ko veic sabiedrības interesēs;
15.8. nebūt  tāda  lēmuma  subjektam, kura  pamatā  ir tikai  automatizēta apstrāde, tostarp profilēšana, kas attiecībā uz personu rada tiesiskās sekas vai kas līdzīgā veidā ievērojami ietekmē personu;
15.9. pretenziju gadījumā iesniegt sūdzību par personas datu apstrādi Datu valsts inspekcijai (www.dvi.gov.lv) Blaumaņa ielā 11/13-15, Rīgā, LV-1011.
16. Ar personas datu apstrādi saistītos jautājumos persona var vērsties pie LAstrA, nosūtot savu jautājumu pa pastu ierakstītā sūtījumā uz LAstrA juridisko adresi: Vaļņu iela 32-1, Rīga, LV-1050.
17. Personas pieprasījumus, kas saistīti ar tā tiesību īstenošanu, LAstrA izvērtē un izpilda mēneša laikā, skaitot no pieprasījuma saņemšanas brīža, attiecīgi informējot personu par LAstrA veiktajām darbībām.

XII. Citi noteikumi
18. LAstrA ir tiesīga veikt izmaiņas un papildinājumus šajā personas datu aizsardzības  politikā,  publicējot  personas  datu  aizsardzības  politikas aktuālo redakciju šajā mājaslapā.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!